Vaikuttamassa eurooppalaisiin ilmailun määräyksiin

30.11.2017 15.10, Kirjoittanut Helena Pietilä
 

Lentokone laskeutuu illansuussa Brysselin sateiselle kentälle. Työpäivä on alkanut normaalisti aamulla toimistolla, ja ollut kiireinen niin kuin aina reissupäivinä. Matka jatkuu junalla Brysselin Eurooppa-kortteliin, EU-lainsäädännön ytimeen. Ulkona on jo pimeää, kun kävelen viimeiset metrit hotellille.


Takana on paljon lukemista, luonnostelua, kommentointia, asioiden sisäistä valmistelua sekä keskustelua toimijoiden ja muiden maiden asiantuntijoiden kanssa. Kokouksen työpapereiden viimeiset yksityiskohdat on tarkastettu vielä lentokoneessa. Nopea iltapala ja nukkumaan, aamulla odottaa EASA-komitean kokous.

EU-vaikuttamisen pitkä prosessi – näin etenevät siviili-ilmailun määräysluonnokset

EU:n jäsenmaiden ilmailuviranomaiset kokoontuvat kolme kertaa vuodessa EASA-komitean kokouksiin päättämään tiettyjen siviili-ilmailua koskevien uusien määräysten hyväksymisestä, tai jo olemassa olevien määräysten muuttamisesta. Kokoukset ovat EU:n komission koollekutsumia ja johtamia.

Asialistalla on yleensä useita määräysluonnoksia, jotka koskevat vaihtelevasti mm. lentäjien koulutusta ja lupakirjoja, lentokoulujen ja lentoyhtiöiden toimintaa, lentokoneiden huoltoa tai valmistusta, huoltohenkilöstön koulutusta ja lupakirjoja tai lentokenttien toimintaa. Osa luonnoksista on käsittelyssä ensimmäistä kertaa valmisteluprosessin jälkeen, osaa on jo kommentoitu ja viilattu aiemmissa kokouksissa ennen lopullista hyväksymistä.

Ennen kuin siviili-ilmailua koskevat EU-määräykset saapuvat EASA-komitean käsittelyyn, niitä on valmisteltu Kölnissä, Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAssa (European Aviation Safety Agency). Tähänkin on olemassa oma prosessinsa. EASA aloittaa määräysvalmistelutyön ennalta päätetyn viisivuotissuunnitelman mukaisesti. Usein työryhmiin kutsutaan mukaan sekä ilmailuviranomaisten että teollisuuden toimijoiden eli esimerkiksi lentoyhtiöiden, konevalmistajien, lentokoulujen ja eri yhdistysten ja kattojärjestöjen asiantuntijoita. Työryhmä tekee varsinaisen kirjoitustyön ja julkaisee määräysluonnoksen (NPA, notice of proposed amendment) EASAn nettisivuilla kaikelle kansalle kommentoitavaksi.

Ryhmä kokoontuu yleensä vielä käymään läpi saamansa kommentit ja muokkaa määräysluonnosta tarpeen mukaan. Ryhmän työn päätyttyä EASA julkaisee ehdotuksensa uudesta tai muokatusta määräyksestä (EASA opinion). Nämä ehdotukset saapuvat sitten EASA-komiteaan jatkokäsittelyyn ja äänestettäviksi.

Vaikuttamisen monet keinot

Ilmailuviranomaisen vaikutustyö kattaa koko määräysvalmisteluprosessin. Kommentoimme vuosittain EASAn määräysvalmistelusuunnitelmaa ja pyrimme ohjaamaan sitä meille ja toimijoillemme tärkeiden asioiden mukaisesti. Suunnitelmaa tehdessä olennaista on aina miettiä, mihin asioihin tarvitaan määräys ja missä asioissa jokin muu vaikuttamisen keino, kuten esimerkiksi valistus ja tiedottaminen, olisivat parempia vaihtoehtoja.

Jos EASA perustaa määräysvalmisteluryhmän, kommentoimme sen tavoitteita ja ehdotamme työlistalle määräyskohtia tai aiheita, joita toivoisimme muutettavaksi. Pyrimme myös saamaan oman asiantuntijamme mukaan ryhmään aina, kun aihe on Suomelle tärkeä. Tässä olemmekin onnistuneet varsin hyvin ja useita Trafin asiantuntijoita on tälläkin hetkellä mukana työryhmissä.

Vaikuttamisemme jatkuu määräysluonnoksen NPA-vaiheessa kommentointina ja usein myös sen jälkeen. Lähdemme aina mahdollisuuksien mukaan paikalle, kun EASA kutsuu asiantuntijoita erillisiin täsmäkokouksiin, joissa käydään alustava ehdotus läpi ennen sen julkaisua. Näissä tapaamisissa lopulliseen tekstiin vaikuttaminen on tehokasta ja olemmekin tyytyväisiä, kun saamme kättemme jäljet näkyviin.

Konkreettisia lopputuloksia

Tuossa EASA-komitean kokouksessa, johon tämän kirjoituksen alussa olin menossa, hyväksyttiin monitahoisen valmistelutyön lopputuloksena kauan odotettuja kevennyksiä lentokoulujen organisaatiovaatimuksiin. Kunhan määräysmuutos julkaistaan neuvoston ja parlamentin käsittelyn jälkeen, eivät nykyiset harrastelentäjien lupakirjoja kouluttavat koulut tarvitse enää koulutuslupaa, vaan ilmoitus toiminnasta on riittävä. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös lisää siirtymäaikoja purjelentäjien ja ilmapallolentäjien koulutusvaatimusten soveltamiselle.

Vaikuttamistyön yksi olennainen piirre on vuoropuhelu toimijoiden kanssa, muutoin emme tiedä mitä kentällä ajatellaan ja minkälaisia tarpeita toimijoilla on. Yhteistyö toimijoiden ja eri maiden viranomaisten kanssa sekä erityisesti se hetki, kun asiat nytkähtävät haluttuun suuntaan, ovatkin tämän työn suola.

#ilmailu
#määräysvalmistelu
#vaikuttaminen
#EASA
#työmatka

 

 

Helena Pietilä

johtava asiantuntija, lentotoiminnan koulutus ja turvallisuudenhallinta