Mikä ihmeen Polaarikoodi?

21.2.2018 11.55, Kirjoittanut Anita Mäkinen
 

Polaarikoodin tavoite on parantaa polaarialueilla purjehtivien alusten turvallisuutta ja vähentää ko. alueilla purjehtivien alusten haitallista vaikutusta ympäristölle.

Polaarialueilla purjehtimiseen liittyy merkittäviä riskejä, koska näiden merialueiden kartoitus on puutteellista, ilmasto on ankara (mm. alhainen lämpötila ja jääolosuhteet), kommunikaatio- ja navigointijärjestelmien toimivuus luovat haasteita merenkululle, alusten miehistöillä on usein vähäinen kokemus purjehtimisesta jäissä ja yleensä polaarialueilla jne. Myös pelastus- ja öljyntorjuntatoimet ovat haasteellisia pitkien etäisyyksien takia.


Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa vuonna 2015 hyväksytty Polaarikoodi (International Code for Ships Operating in Polar Areas) tuli voimaan 1.1.2017 turvallisuus- ja ympäristösäädösten osalta. Alusten miehitykseen ja miehistön pätevyyksiin liittyvät määräykset tulevat voimaan kesällä 2018. Polaarikoodi koskee aluksia, jotka purjehtivat koodissa määritellyillä polaarialueilla sekä arktisella että antarktisella alueella ja joilla on SOLAS-todistusasiakirja.

Arktisen neuvoston meriyhteistyö merenkulun näkökulmasta

Arktisen neuvoston jäsenvaltiot vahvistivat yhteistyötään IMOssa neuvoteltaessa Polaarikoodia. Jäsenvaltioiden yhteistyö on tiivistynyt IMOssa myös neuvoteltaessa alusten mustahiilipäästöistä (Black Carbon), raskaan aluspolttoöljyn (HFO) käytön ja polttoaineeksi kuljettamisen rajoittamisesta ja satamien vastaanottolaitteiden alueellista järjestämistä. Edelleen Arktisen neuvoston PAME-työryhmässä on valmisteltu arktinen AIS-järjestelmä, jonka perusteella voimme satelliittien avulla seurata alusliikennettä arktisella alueella ja mm. arvioida alusten aiheuttamia ilmapäästöjä.

Toimin itse Trafin arktisena vastuuvirkamiehenä LVM:n johdolla toimivassa hallinnonalan arktisten virkamiesten verkostossa, joka perustettiin valmistelemaan Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskautta (2017-2019). Mutta jo ennen tätä arktiset asiat ovat liittyneet kiinteästi työhöni, olen mm. neuvotellut Suomen puolesta mm. IMOn Polaarikoodin ympäristöosion.
Samoin toimin USA:n Arktisen neuvoston pj-kaudella Merellistä yhteistyötä käsittelevässä määräaikaisessa työryhmässä (Task Force on Arctic Marine Co-operation) Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuuskaudella olen jatkanut tämän työryhmän rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä USAn Gabriel Swineyn ja Islannin Johann Sigurjónssonin kanssa.

Suomen puheenjohtajuuskauden ajan toimin myös Arktisen neuvoston PAME-työryhmän alaisuuteen perustetun Arctic Shipping Best Practises Information Forumin puheenjohtajana. Foorumin toiminta tähtää Polaarikoodin toimeenpanon fasilitoimiseen. Foorumin ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuussa 2017 Lontoossa ja seuraava kokous on samoin suunnitteilla pidettäväksi Lontoossa toukokuussa.

Entä mitä Polaarikoodilla säädellään?

Polaarikoodissa annetaan aluksille, jotka purjehtivat polaarialueilla, muita merialueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä. Samoin Polaarikoodissa annetaan miehistön koulutusta ja pätevyyksiä koskevia säännöksiä. Polaarikoodi koostuu kahdesta osasta: osa I koskee turvallisuusasioita ja osa II ympäristöasioita.

Molemmat osat jakautuvat edelleen pakolliseen osaan A ja vapaaehtoiseen osaan B. Polaarikoodin turvallisuusmääräykset on saatettu voimaan SOLAS-yleissopimuksella ja ympäristömääräykset MARPOL-yleissopimuksen liitteiden muutoksilla. Miehistön koulutusta ja pätevyyttä koskevat tarkemmat säännökset tullaan saattamaan voimaan STCW-yleissopimuksen ja STCW-koodin muutoksina.

Polaarikoodin turvallisuusmääräykset sisältävät mm. polaarialueilla purjehtivien alusten rakenteita, vakavuutta, vuotovakavuutta, koneistoja, paloturvallisuutta, pelastuslaitteita, navigointilaiteita, radiolaitteita, turvallista operointia sekä miehistön koulutus- ja pätevyysvaatimuksia koskevia säännöksiä. Polaarialueilla purjehtivien alusten tulee olla riittävästi jäävahvistettuja purjehdittaessa jääpeitteisillä alueilla, sekä täyttää muut koodin tekniset vaatimukset. Polaarialueilla purjehtivalle alukselle tulee laatia ns. Polar Water Operational Manual (PWOM), jossa tarkemmin annetaan tietoa aluksen operointikyvystä ja -rajoituksista. Aluksen operointirajoitukset on myös esitettävä aluksen Polaarikooditodistusasiakirjassa.

Polaarikoodin ympäristöasioita koskevat osan II-A säännökset antavat nykyistä MARPOL-yleissopimusta tiukempia ympäristömääräyksiä koskien mm. öljyn ja öljyisten vesien ja kemikaalien tai niiden seosten päästämistä mereen. Näiden aineiden päästöille on täyskielto Polaarikoodissa määritellyillä arktisilla vesillä, mikä on tiukempi määräys kuin Itämerellä. Myös alusten käymäläjätevesien ja kiinteiden jätteiden mereen päästämistä mannerjään tai jäänreunaa läheisyydessä säännellään tiukemmin polaarialueilla.

Osa II-B sisältää suositusluonteisia ohjeita koskien mm. myrkyttömien biohajoavien tai vesipohjaisten voiteluaineiden käyttöä aluksen vedenalaisissa rakenteissa, painolastivesi-yleissopimuksen toimeenpanoa ennen sen voimaantuloa ja biofouling- kasvustojen minimoimista jääolosuhteissa. Painolastiveden vaihtoon liittyvä sääntely Antarktiksella tulee huomioida ja kiinnittää erityistä huomioita painolastiveden käsittelylaitteiston valinnassa siihen, että sen tyyppihyväksyntätodistusasiakirjassa todetaan lämpötila, jossa se on testattu, jotta varmistetaan sen toimivuus arktisissa olosuhteissa.

Suomen lipun alla purjehtivat alukset, jotka on vahvistettu suomalais-ruotsalaisten jääluokkien mukaisesti, ovat liikennöineet jääolosuhteissa arktisilla alueilla mm. Grönlantiin, Venäjän pohjoisiin satamiin ja Koillisväylän kautta Kaukoitään. Tämän lisäksi suomalaiset alukset ovat purjehtineet myös Etelämantereelle.

Polaarikoodin toimeenpano on Suomelle tärkeää. Trafin järjestämä kansainvälinen Polaarikoodikonferenssi International Conference on Harmonized implementation of the Polar Code Helsingissä 22.02.2018 on osa Suomen Arktisen neuvoston pj-kauden ohjelmaa.

#polaarikoodi
#polarcode
#FiArctic

 

 

Anita Mäkinen

johtava asiantuntija, merenkulkujohtajan esikunta